அனைத்து பகுப்புகள்
ENEN
போரான் நைட்ரைடு

போரான் நைட்ரைடு