සියලු ප්රවර්ග
ENEN
බෝරෝන් ඔක්සයිඩ්

බෝරෝන් ඔක්සයිඩ්

    උණුසුම් කාණ්ඩ