සියලු ප්රවර්ග
ENEN
අප ගැන

අපනයන නිෂ්පාදන

Also we have found stable and credible supplier of boron carbide and borax/boric acid and hydroxide and other chemicals materials. Our products have been exported to South-America and Middest-East and South-East Asia and Africa etc…

අරමුණ

පොදු සංවර්ධනය සහ අනාගත නිර්මාණය

Joylong යනු ඔබේ විශ්වාසවන්ත සහකරුය, පාරිභෝගික ඉල්ලුම අපගේ නැඹුරුවයි, පාරිභෝගික තෘප්තිය අපගේ අරමුණයි.

නව සහ පැරණි ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ එක්ව අනාගතය සංවර්ධනය කිරීමට සහ නිර්මාණය කිරීමට අපි අවංකවම බලාපොරොත්තු වෙමු.

උණුසුම් කාණ්ඩ