എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
ENEN
മറ്റ് ഫ്രിറ്റുകൾ

മറ്റ് ഫ്രിറ്റ്

വിവരണം

രൂപഭാവം: ഗ്രാനുലാർ രൂപത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പ്രീ-ഗ്രൈൻഡിംഗ് പൊടി രൂപത്തിലും ലഭ്യമാണ്.

ചരക്കിന്റെ പേര്

കോഡ്

എക്സ്.കോഫിഫിഷ്യന്റ് 20-150 c(X10-7)

ഫയറിംഗ് താപനില(സി)

അപ്ലിക്കേഷൻ സ്കോപ്പ്

വാട്ടർ ഹീറ്റർ അകത്തെ ടാങ്ക് ഫ്രിറ്റ്

(നീല, ചാര, കറുപ്പ്)

YK-03

280.2

820-860

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

ആന്റി-സ്കെയിൽ ഫ്രിറ്റ്

SGC-126

324.20

760-830

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്


അപ്ലിക്കേഷൻ:

ഇടത്തരം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഗാർഹിക പാത്രങ്ങൾ, BBQ ഓവൻ, ഗ്രിൽ, ഇനാമൽ ബാത്ത് ടബ്, ഇനാമൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ/പാത്രങ്ങൾ, വാട്ടർ ഹീറ്റർ ടാങ്ക്, നിർമ്മാണത്തിനും സബ്‌വേയ്ക്കുമുള്ള ഇനാമൽ പാനലുകൾ, എയർ പ്രീ-ഹീറ്റർ, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, ഇനാമൽ റിയാക്ടർ, എന്നിവയിൽ ഇനാമൽ ഫ്രിറ്റുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാം. സംഭരണ ​​ടാങ്ക് മുതലായവ...

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ