എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രിറ്റ്

ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രിറ്റ്

ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രിറ്റ്
വിവരണം

രൂപഭാവം: ഗ്രാനുലാർ രൂപത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പ്രീ-ഗ്രൈൻഡിംഗ് പൊടി രൂപത്തിലും ലഭ്യമാണ്.

ചരക്കിന്റെ പേര്

കോഡ്

എക്സ്പ്രസ്. ഗുണകം 20-150 c(X10-7)

ഫയറിംഗ് താപനില(സി)

അപ്ലിക്കേഷൻ സ്കോപ്പ്

High temperature Co-Ni ground frit

SGC-101

288.10

840-880

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

Middle temperature Co-Ni ground frit

SGC-111

292.10

800-840

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

Low temperature Co-Ni ground frit

SGC-122

309.20

780-820

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

High temperature Ni ground frit

SGC-103

286.50

830-880

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

Middle temperature Ni ground frit

SGC-116

304.10

800-840

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

Low temperature Ni ground frit

SGC-121

294.40

760-820

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

High temperature Sb ground frit

SGC-105

298.10

840-880

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

Middle temperature Sb ground frit

SGC-114

301.40

820-840

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

Low temperature Sb ground frit

SGC-124

289.90

780-820

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

Ground coat frits are normally coated on the low carbon steel plate. They have good adherence and wide firing range. They can be used separately or mixed with other ground coat frits according to different firing temperature.


അപ്ലിക്കേഷൻ:

ഇടത്തരം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഗാർഹിക പാത്രങ്ങൾ, BBQ ഓവൻ, ഗ്രിൽ, ഇനാമൽ ബാത്ത് ടബ്, ഇനാമൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ/പാത്രങ്ങൾ, വാട്ടർ ഹീറ്റർ ടാങ്ക്, നിർമ്മാണത്തിനും സബ്‌വേയ്ക്കുമുള്ള ഇനാമൽ പാനലുകൾ, എയർ പ്രീ-ഹീറ്റർ, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, ഇനാമൽ റിയാക്ടർ, എന്നിവയിൽ ഇനാമൽ ഫ്രിറ്റുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാം. സംഭരണ ​​ടാങ്ക് മുതലായവ...

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക