ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
ENEN
ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್

ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್